⚜️Сегодня, 5 декабря, Всемирный день почв.

⚜️Bugun 5-dekabr "Butun jahon Tuproq kuni"

⚜️Today, December 5, is "World Soil Day"

⚜️Сегодня, 5 декабря, Всемирный день почв.

⚜️Bugun 5-dekabr "Butun jahon Tuproq kuni"

⚜️Today, December 5, is "World Soil Day"

🌱В 2002 году Международное общество почвоведения (ISP) рекомендовало отмечать Всемирный день почв. Эту инициативу продвигают Королевство Таиланд и Глобальное почвенное партнерство. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) поддержала официальное учреждение Всемирного дня почв как глобальной платформы для повышения осведомленности о почвах.
♻️Жизнь общества всегда была тесно связана с почвой. Он — источник существования и жизни. Поддержание и улучшение плодородия почвы способствует увеличению урожайности и урожайности сельскохозяйственных культур. Долг каждого – защищать наши земли. Ведь почва – это самое основное и бесценное богатство, данное человеку.

🌱2002 yilda Xalqaro tuproqshunoslik jamiyati (ISP) tomonidan Butunjahon tuproq kunini nishonlash tavsiya etilgan. Ushbu tashabbus Tailand Qirolligi va Global tuproq hamkorligi tashkiloti tomonidan ilgari surilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti (FAO) tuproqlar haqida xabardorlikni oshirish uchun global platforma sifatida Butunjahon tuproq kunini rasmiy ravishda belgilashni qo‘llab-quvvatlagan.

♻️Jamiyat hayoti hamisha tuproq bilan chambarchas bog‘lab kelingan. U – rizq-ro‘z va tiriklik manbai. Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish ekinlar yetishtirish va hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Har bir insonning vazifasi yerlarimizni himoya qilishdan iborat. Zero, tuproq insonga berilgan eng asosiy va bebaho boylikdir.

🌱In 2002, the International Society of Soil Science (ISP) recommended the celebration of World Soil Day. This initiative is promoted by the Kingdom of Thailand and the Global Soil Partnership. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has supported the official establishment of World Soil Day as a global platform to raise awareness about soils.
♻️ Society's life has always been closely connected with soil. He is the source of sustenance and life. Maintaining and improving soil fertility helps to increase crop production and productivity. Everyone's duty is to protect our lands. After all, soil is the most basic and priceless wealth given to man.
Sertifikatni yuklab olish Скачать сертификат

Сертификат не найден. Введите правильный ID Sertifikat topilmadi. ID ni to'gri kiriting
Сертификат создан. Повторно отправить ID Sertifikat yaratildi. ID ni qaytatdan jo'nating